Защита на лични данни

1.Терминология
1.1. Уебсайт – платформата thetahealerbg.com;
1.2. Потребител – всеки потребител, който използва Уебсайтa;
1.3. Съдържание – цялостното съдържание на Уебсайта;
1.4. Бисквитки (Cookies) – метод, чрез който се съхранява информация локално в браузъра на Потребителя; представляват малки файлове, състоящи се от текстов набор от информация;
1.5. Катина Груева ЕООД – собственик на Уебсайта; ЕИК 203082894, гр. София, ж.к. Сухата Река, бл. 219А, МОЛ : Катина Груева, ТЕЛ.: 0988990550;

2. Права и задължения на thetahealerbg.com
2.1. Thetahealerbg.com се задължава да спазва всички изисквания на Европейския регламент за защита на личните данни;
2.2. Thetahealerbg.com се задължава да обработва и съхранява предоставените лични данни на потребителите, законосъобразно и добросъвестно, само за целите на предоставянето на услугите и съдържанието на уебсайта;
2.3. Съдържанието на Уебсайта е предмет на авторски права. Всяко използване на Съдържанието, което не е в разрез с Общите условия за ползване на Уебсайта, е изрично забранено, без писменото разрешение на Катина Груева ЕООД;
2.4. Thetahealerbg.com си запазва правото да променя по всяко време структурата, съдържанието, дизайна или функциите на Уебсайта, както и да прекратява достъпа до него, без предварително известие;
2.5. Thetahealerbg.com се задължава да не събира, обработва или съхранява лични данни като расов произход, политически, религиозни или философски убеждения или членуването в такива организации;
2.6. Thetahealerbg.com се задължава да не разпространява личната информация на Потребителя на трети лица, без изричното съгласие на Потребителя, освен в следните конкретни случаи:
– съдебно разпореждане или призовка;
– разследване на жалби за извършени злоупотреби;
– некоректно поведение на Потребителя в Уебсайта или извършването на злонамерени действия;
2.7. Thetahealerbg.com си запазва правото да прекрати достъпа на който и да е потребител, при нарушение в Уебсайта или злонамерено поведение;
2.8. Катина Груева ЕООД не носи отговорност за резултатите от ползваната от Потребителя информация, получена с негово посредничество, най-вече за последиците от решенията, взети на тяхно основание;
2.9. Катина Груева ЕООД не носи никаква отговорност, в това число наказателна, административна или гражданска за ползването на Уебсайта от страна на Потребителя по начин, който не отговаря на изискванията на Правилника, както и общовалидните изисквания на Закона;

3. Данни, които се обработват при използването на Уебсайта
3.1. Име, фамилия, име на фирма, електронна поща, при попълване на контактната ни форма за връзка с нас;
3.2. Име, фамилия, телефон за връзка, адрес, електронна поща, пощенски код, за целите на предоставянето на услугите на уебсайта;
3.3. Автоматично събирани технически данни, които се изпращат към нас, при използване на Уебсайта – IP адрес, GPS координати, информация за устройството, от което посещавате Уебсайта;
3.4. Данни, при посещение на Уебсайта, получени чрез използването на Бисквитки (Cookies);
3.5. Ако Потребителят не иска тази информация да бъде събирана и обработвана, моля да не я предоставя. Всяко въвеждане на информация от Потребителя е доброволно;
3.6. Всеки Потребител е отговорен за предоставената информация за контакт и други данни, които са неверни, фалшиви или се отнасят за трети лица, без тяхното изрично съгласие, както и за всякаква незаконна или злоумишлена употреба на лични данни и информация;

4.Събиране, обработване, съхранение и Защита на Лични данни
4.1. Информацията, която ни предоставяте за обработване и съхранение, се запазва за определен период от време, като целта на процеса е да се подобри съдържанието и функционалността на Уебсайта;
4.2. За да бъдат защитени личните данни от случайно или незаконно унищожаване, случайна загуба, от неправомерен достъп от трета страна, изменение или разпространение, както и от други незаконни форми на достъп и разпространение, са предприети необходимите технически и организационни мерки;

5. Ползване на Уебсайта
5.1. Всеки потребител на Уебсайта има правото да разглежда платформата, както и да ползва извадки от Съдържанието, само тогава, когато е запазено Авторското право на Катина Груева ЕООД;
5.2. Ползването и разпечатването на съдържанието на Уебсайта, става единствено за нетърговски цели;
5.3. Позволява се използването на Съдържанието, включително и всички изображения, без упоменаване на Авторските права на Собственика на Уебсайта, единствено и само, когато има писмено разрешение;

6. Бисквитки (Cookies)
6.1. Бисквитките се използват в Уебсайта, за да запаметят определена информация, да разграничат Потребителите един от друг, както и да улеснят ползването на Уебсайта;
6.2. Бисквитките създават анонимна статистика за предпочитанията на Потребителя, както и за неговото поведение в Уебсайта; чрез тях Уебсайтът прави анализ на трафика и оптимизира съдържанието; Бисквитките не свързват по никакъв начин влизането ви в Уебсайта с Ваши лични данни;
6.3. В зависимост от Бисквитките, те биват два вида – сесийни и фиксирани Бисквитки:
– Сесийните Бисквитки траят докато Потребителят не излезе от Уебсайта; спомагат за разпознаването на Потребителя, когато отново посещава Уебсайта;
– Фиксираните Бисквитки траят докато не бъдат отстранени ръчно от Потребителя;
6.4. Всеки Потребител запазва правото си да изтрие или да се откаже от използването на Бисквитки на Уебсайта; Бисквитки могат да бъдат изтрити изцяло или само част от тях, от паметта на браузъра;
 Аналитичните  бисквитки ни позволяват да следим посещаемостта на сайта и анализираме доколко нашите потребители работят лесно с него (бисквитки на Google Analytics).
Изпозлвайки Аналитични бисквитки, ние не получаваме никаква информация за Вашите лични данни.
Информацията, която ни дават е кои страници от сайта ни сте разгледали, през какво устройство сте посетили сайта ни и други анонимни данни;
 Функционалните бисквитки Ви позволяват да използвате пълната функционалност на сайта ни, да гледате видеата и снимките и др.

7. Приложимо право
7.1. За всички неуредени в тези условия въпроси се прилагат разпоредбите на действащото българско законодателство;
7.2. Всеки потребител на Уебсайта има правото да представи пред българските съдилища и съответните компетентни органи всички неуредени въпроси и възникнали спорове, които страните не са успели да решат чрез преговори и по взаимно съгласие.